සිංහල - එන්න අපි තේරවිලි තෝරමු.පරිසරිය- අනතුරෙන් වැළකී සිටිමු.