සිංහල - එන්න අපි තේරවිලි තෝරමු.
පරිසරිය- අනතුරෙන් වැළකී සිටිමු.