පරිසරයපාසලේදී සිදුවිය හැකි අනතුරුපරිසරය - අපියි පාසලයිපරිසරය -පාසලේ නීති රීතිබුද්ධ ධර්මය - තෙරුවන් නමදිමුබුද්ධ ධර්මය - අපේ හාමුදුරුවෝපරිසරය - අපේ ගෙදර සිටින අයචිත්‍ර - බලා අදිමුපරිසරය - අපේ පන්ති කාමරයදෙමළ - අපේ නම කියමුපරිසරය - අපේ ගෙදර